ව්‍යවහාරීකවිදයා පීඨයේ දෙවන වසර සිසු සිසුවියන් සඳහා නේවාසිකාගාර පහසුකම් සැපයීම (2020/2021 අධ්‍යයන වර්ෂය).

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn