ව්‍යවහාරීකවිදයා පීඨයේ තෙවන වසර සිසු සිසුවියන් සඳහා නේවාසිකාගාර පහසුකම් සැපයීම (2019/2020 අධ්‍යයන වර්ෂය).

Share:

Facebook
Twitter
LinkedIn